VISIE

 

Bu.S.O. De Bremberg is een katholieke school. Dit uit zich in de totale sfeer waarin de leerlingen op onze school gevormd worden. Onze visie op opvoeden en onderwijs is geënt op christelijke waarden. Wij willen onze jongeren begeleiden  bij het ontdekken van waarden, die wij kennen vanuit het Evangelie. Dienstbaarheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, geduld en eenvoud zijn de belangrijkste bouwstenen. Door middel van het voorleven door de leerkrachten, de godsdienstlessen en vieringen, trachten wij deze waarden door te geven aan onze leerlingen.

Elke leerling, en ook het gezin waartoe de leerling behoort, willen wij leren kennen, respecteren en begeleiden. Ouders hebben recht op eerlijke informatie en steun in hun aanvaardingsproces. Onze school moet een warme omgeving zijn voor onze leerlingen en hun gezin.

 

Het is binnen dit kader dat we onze leerlingen, met hun mogelijkheden en beperkingen, onvoorwaardelijk aanvaarden. Elke persoon is uniek in zijn persoonlijkheid en ontwikkeling. Daarom trachten we elke leerling zo individueel mogelijk te benaderen. We ambiëren een totale persoonlijkheids-ontwikkeling: cognitief, emotioneel, sociaal, motorisch,… In de praktijk uit dit zich door een nooit aflatend zoeken en streven om elke leerling maximale ontplooiingskansen te bieden. Onze focus ligt daarbij op de (functionele) mogelijkheden van onze leerlingen, eerder dan op hun beperkingen. 

 

We erkennen de gelijkwaardigheid van elke mens. De school wil in haar onderwijs en opvoeding aantonen dat in een school met een duidelijk geprofileerd christelijk opvoedingsproject een veilig en positief klimaat kan heersen en dat de vreedzame omgang met andere culturen en hun vertegenwoordigers niet alleen mogelijk is, maar bovendien een menselijke verrijking inhoudt.

De school wil dus bewust meehelpen aan de volwaardige integratie van leerlingen van andere etnische afkomst in onze samenleving. We wensen, zowel ten aanzien van de interpersoonlijke  contacten als ten aanzien van de onderwijsdoelstellingen, onderwijsinhouden en opvoedingsmethoden, de goede relaties tussen diverse culturen en hun vertegenwoordigers te helpen bevorderen.

 

De school is zich bewust van het feit dat door de hele opvoeding in een intercultureel perspectief te plaatsen, zij beter haar doelstellingen kan waarmaken aangaande haar democratische instelling, de gelijkheid van onderwijskansen, de solidariteit en de culturele ontplooiing. (cfr. artikel 5,6,7,8 en 9 uit de “Gemeenschappelijke Verklaring inzake Non-discriminatiebeleid in de school”)