top of page

Onze leerlingen zijn verdeeld in 11 klasgroepen of pedagogische eenheden die elk bestaan uit 6 tot 12 leerlingen. De school heeft beslist om, in de groepen 1,2,3 en 4 maximum 6 leerlingen toe te laten. In groep 5 maximum 7 leerlingen.

Voor schooljaar 2023 – 2024 ligt onze maximumcapaciteit vast op 92 leerlingen.

De leeftijd van de leerlingen schommelt tussen de 13 en 21 jaar. Na de leeftijd van 21jaar is een aanvraag tot schoolverlenging mogelijk als  de leerling nog niet beschikt over een persoonsvolgend budget waarmee de gewenste dagondersteuning kan worden ingevuld op 1 september van het volgende schooljaar.

 

STIMULATIEGROEP

Kleinschalige klasgroep met maximaal zes leerlingen met een ernstige (tot diepe) verstandelijke beperking. Het zijn leerlingen die veel regelmaat, een warme/ geduldige begeleiding en verzorging nodig hebben op alle ontwikkelingsdomeinen. Naast specifieke leerdoelen voor elke leerling (communicatie, redzaamheid, motoriek, verstandelijk,...) bieden we in deze klas een basaal aanbod: via concrete ervaringen op zintuiglijk niveau stimuleren we de ontwikkeling (vb. methode ‘Ervaar het maar’). We creëren een rustige en huiselijke sfeer waarin de leerlingen zich goed voelen; de band tussen leerkracht en leerlingen is de basis.

 

AUTIGROEPEN

Kleinschalige klasgroepen voor leerlingen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking en ASS (Autismespectrumstoornis). De hele klasorganisatie staat in functie van het autisme (klasindeling - en werking) en laat ons toe om maximaal tegemoet te komen aan de specifieke leer- en hulpvragen van deze leerlingen.

Leerlingen met ASS die de werking binnen deze autigroepen niet (meer) nodig hebben, volgen les in een gewone groep of de structuurgroep.

 

STRUCTUURGROEP 

Een kleinschalige klasgroep voor leerlingen die geen of minder nood hebben aan de doorgedreven structuur en werking van de autiklassen, maar toch meer voorspelbaarheid en verduidelijking vragen dan een niet-autiklas biedt. 

Deze leerlingen hebben een matige tot ernstige verstandelijke beperking en mogelijk een diagnose ASS. Het aanbod in deze groep combineert de sterkte van de auti-werking (enkele werkhoeken, prikkelarm, individueel dagschema,...) met die van de ‘gewone’ klasgroepen (samen met anderen leren). 

 

SOCIALISATIEGROEPEN

Voor leerlingen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Deze leerlingen beschikken over beperkte schoolse vaardigheden en hebben nood aan concrete en levensechte (leer)activiteiten voor een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij. Het zijn leerlingen die ondersteuning nodig hebben op het vlak van motoriek, het plannen en uitvoeren van handelingen, redzaamheid, sociale vaardigheden,...  

  

LEERGROEPEN 

Voor leerlingen met een matige verstandelijke beperking, die we heel wat schoolse vaardigheden (technisch lezen en rekenen op niveau eerste graad lagere school) trachten bij te brengen. Ook wereldoriëntatie en actualiteit komen aan bod in de lessen. De werkvaardigheid en de mate van zelfstandigheid van deze leerlingen stelt hen in staat om deel te nemen aan atelierwerking op school. Enkele leerlingen doen een buitenschoolse sociaal-maatschappelijke training (‘stage’), dit als voorbereiding op een zinvolle dagbesteding na het BuSO.  

 

Er wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van de leerlingen. We baseren ons hierbij op de ‘ontwikkelingsdoelen OV1-OV2’ die door de overheid zijn bepaald. Deze doelen hebben betrekking op de volgende domeinen: wonen, werken en vrije tijd. Daarenboven zijn er ook nog een aantal overkoepelende ontwikkelingsdoelen. Deze omvatten de volgende categorieën: ondersteuning, zelfsturing, veiligheid en mobiliteit, numerieke ontwikkeling, talige ontwikkeling en omgaan met ICT.

 

Het schoolrapport, de CLB-gegevens, het advies van het BuBaO en de mening van de ouders vormen een goede basis om de leerling te oriënteren naar één van de klasgroepen. Het welbevinden van de leerling staat hierbij centraal. Een leerling blijft hierdoor meestal enkele jaren in deze klasgroep. Een verandering van klasgroep wordt eerst goed besproken en voorbereid met alle betrokken partijen.

 

Ieder kind is uniek in zijn persoonlijkheid en zijn ontwikkeling, ook binnen de opleidingsvorm 1 type 2. Daarom trachten we elk kind zo individueel mogelijk te begeleiden. Deze doorgedreven individualisering van ons onderwijsaanbod vindt zijn vertaling in een individueel handelingsplan. Daarin formuleren we voor elk ontwikkelingsdomein een aantal doelstellingen en een aanpak om deze doelstellingen te bereiken. Tweemaal per jaar volgt dan een evaluatie om te kijken of deze doelstellingen bereikt zijn en om eventueel de aanpak bij te sturen.  

bottom of page